Nieuws  

NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
 Groningen Seaports, Postbus 2004, 9930PA  Delfzijl (NL). t.a.v.: Mevrouw D. Visser-Rowaan. E-mail: d.visser@groningen-seaports.com. 
 Internetadres(sen):
 Adres van de aanbestedende dienst:
groningenseaports
 
 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
 Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
 Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
 Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
 Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan:
 Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:
 Regionaal of lokaal agentschap/bureau.
 
 De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) BESCHRIJVING:
II.1.1)   Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
   
 Het afsluiten van een raamcontract met een leasemaatschappij op basis van full operational lease voor het leveren van leaseauto's.
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
 Diensten.
Categorie diensten: nr. 02.

Belangrijkste plaats van dienstverlening: Delfzijl.

NUTS code: NL112.
II.1.3) De aankondiging betreft:
 De opstelling van een raamovereenkomst.
II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst:
 Raamovereenkomst met één onderneming.
Looptijd van de raamovereenkomst:   of maand(en): 48
Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst:
 
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
 Het afsluiten van een raamcontract met een leasemaatschappij op basis van full operational lease voor het leveren van leaseauto's. Op dit moment telt het wagenpark ca. 22 auto's.
II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
 34100000, 50100000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): 
 Ja.
II.1.8) Verdeling in percelen:
 Neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd:
 Neen.
II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang:
 Het afsluiten van een raamcontract met een leasemaatschappij op basis van full operational lease voor het leveren van leaseauto's. Op dit moment telt het wagenpark ca. 22 auto's.
II.2.2) Opties:
 Neen.
II.3) LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT:
 Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht).

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen:
 N.v.t.
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
 Zie aanbestedingsdocument
III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
 Zie aanbestedingsdocument
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht:
 Neen.
III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
 Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie aanbestedingsdocument
III.2.2) Economische en financiële draagkracht:
 Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:Zie aanbestedingsdocument
Eventueel vereiste minimumeisen:Zie aanbestedingsdocument
 
III.2.3) Vakbekwaamheid:
 Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie aanbestedingsdocument
Eventueel vereiste minimumeisen: Zie aanbestedingsdocument
 
III.2.4) Voorbehouden opdrachten:
 Neen.
III.3) VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:
 Neen.
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast:
 Ja.

AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure:
 Openbaar.
IV.2) GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1) Gunningscriteria:
 Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
 Neen.
IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
 GS-60.6
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:
 Neen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 10/11/2008 - 14:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
 
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
 10/11/2008 - 14:00.
IV.3.5) Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:
 
IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming:
 Nederlands.
 
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:
 Periode in dagen: 90 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
 
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
 10/11/2008 - 14:30.
Plaats: Delfzijl
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen.
 

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1) PERIODIEKE OPDRACHT:
 Neen.
VI.2) OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD:
 Neen.
VI.3) NADERE INLICHTINGEN: 
 
VI.4) Beroepsprocedures:
VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie:
 
 Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie:
 
VI.4.2) Instellen van beroep:
 Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: Zie aanbestedingsdocument
VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen:
 
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:
 26/09/200

Plaats op:
Datum: 29 september 2008
Categorie: Aanbestedingen
Gerelateerde artikelen  
11-07-2008 Nieuws Aanbesteding huurauto's ministerie van VROM
17-10-2008 Nieuws Kadaster schrijft aanbesteding uit
28-09-2009 Nieuws Aanbesteding - Provincie Noord Brabant
26-11-2008 Nieuws Gemeente Terneuzen - Aanbesteding bestelauto's incl. onderhoud
16-10-2008 Nieuws Aanbesteding huur en wagenparkbeheer 385 voertuigen regiopolitie Groningen
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,15 seconden.